Adatkezelési Tájékoztató

Legutóbbi frissítés dátuma: 2022. 01.11.

A rigodominika.hu weboldal üzemeltetője, Mónos-Rigó
Dominika Lilla (Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 17/A 1/2, Adószám:
58073892-1-43, Nyilvántartási szám: 56703225) pszichológus, coach, egyéni
vállalkozó, mint Adatkezelő, ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól és azok érvényesítésének lehetőségeiről. Az Adatkezelési Tájékoztató célja annak bemutatása, hogy az Adatkezelő tevékenysége során miként gyűjti össze, kezeli és használja fel pszichológiai tanácsadások és coachingok alkalmával az ülések megszervezésével, lebonyolításával és koordinálásával az érintett (“Ügyfél”) személyes adatait.

A rigodominika.hu weboldal üzemeltetője az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és Tanács 679/2016. sz. rendelete, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

AZ ADATKEZELÉS ALAPJA

Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a 2011. évi CXII. törvény 6.§-án nyugszik.

ADATVÉDELMI KÉRELMEK

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit, kérelmét elektronikus úton a hello@rigodominika.hu email címre elküldheti. Válaszainkat legfeljebb 30 napon belül megküldjük az Ön által kért címre.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 1. Személyes adat: azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 5. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 6. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 7. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

 • kapcsolatfelvétel céljából (elektronikus, telefonos, SMS és postai megkereséssel).
 • számla kiállításának céljából.

KEZELT ADATOK KÖRE

 • Vezeték- és keresztnév: A kapcsolatfelvételhez és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
 • E-mail cím: Kapcsolattartás céljából.
 • Telefonszám: Kapcsolattartás céljából.
 • Lakcím: Szabályszerű számla kiállításához szükséges.
 • Életkor: Jogi cselekvőképesség megbizonyosodásáról a pszichológiai és coaching szolgáltatás teljesítéséhez.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat az intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

Az Ön személyes adatait az alábbi joglapokon kezeljük: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 • Érintett hozzájárulásával kapcsolatos jogalap: GDPR 6. cikk (1) a.)
 • Szerződés teljesítésével kapcsolatos, a szerződéses partnerek (tanácsadáson résztvevők) adatkezelésének jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b.)
 • A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállításához szükséges adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) c.)
 • Az adatkezelő jogos érdeke: a tanácsadás igénybe vevőkkel való kapcsolat folytonosságának biztosítása, a kapcsolattartás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f.)

A SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSAI

 1. sz. kategóriába tartozó kezelt személyes adatok (kezelt adat, adatkezelési célok):
 • Az Ügyfél neve: az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt szolgálja.
 • Az Ügyfél elektronikus elérhetősége (email): az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást szolgálja.
 • Az Ügyfél telefonszáma: az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást szolgálja.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő 5 év.

AZ ADATOK HOZZÁFÉRÉSÉHEZ VALÓ JOG, A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

Az Ön adataihoz a Sybell Informatikai Kft. (az online tárhelyet biztosító vállalkozás, mint adatfeldolgozó) rendelkezik hozzáféréssel.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).
 2. Gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”).
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”).
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”).
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”).
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az Ügyfelet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (többek között a GDPR) határozzák meg):

 • a) hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, információt kapjon az adatkezeléssel érintett személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azokról a címzettekről, akikkel az adatait közöljük, az adatkezelés tervezett időtartamáról, és az adatkezeléssel kapcsolatos további jogairól. Kérésére az adatkezeléssel érintett személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel.
 • b) helyesbítéshez való jog: amennyiben az Önre vonatkozó adatok elavultak vagy egyéb okból nem felelnek meg a valóságnak, kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését.
 • c) törléshez való jog: töröljük az Önre vonatkozó személyes adatot, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezeltük; ha az adatkezelés jogellenes; ha az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; továbbá ha azt a Ránk vonatkozó jogi kötelezettség előírja.
 • d) az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:a) Ön vitatja a személyes adatai pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatai pontosságát;b) az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;c) Nekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
 • e) adathordozhatósághoz való jog: amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Önnel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 • f) tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben a személyes adatai kezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
 • g) panaszhoz való jog: Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panasszal éljen az illetékes hatáságoknál (NAIH).

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módon tudja érintett kezdeményezni:

 • Email útján a hello@rigodominika.hu email címen
 • Telefonon a +36303016262 számon

IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítéséhez (könyveléshez, számlázáshoz) adatfeldolgozót vesz igénybe.

Személyes adatokat az adatkezelő harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adhat át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.        

Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre viszont csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben az érintett az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését, vagy korlátozását kéri, akkor adatkezelő ennek megfelelően az adatfeldolgozók részére továbbított adatok törlése és korlátozása iránt is intézkedik.

Cookie-k (sütik) kezelése

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 30 napig tart.
 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közlés továbbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Google Adwords konverziókövetés használata

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

A tárhelyszolgáltató

A rigodominika.hu a Sybell Informatikai Kft. tárhelyszolgáltatását veszi igénybe. 

 • Név: Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.
 • Telefon: +36 1 707 6726
 • E-mail: info@sybell.hu

JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérjük, keressen meg a hello@rigodominika.hu elérhetőségen. Panaszát kivizsgáljuk, és 30 (harminc) napon belül tájékoztatjuk a vizsgálat eredményéről és az általunk megtett intézkedésekről.

Amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.2.-